วิธีใช้ Nokia Lumia 620

background image

คู่มือผู้ใช้

Nokia Lumia 620

ฉบับที่ 4.0 TH

background image

นี่ๆ...

คู่มือไม่ได ้มีในที่นี้ทั้งหมด
ในโทรศัพท์ของคุณก็มีคู่มือผู ้ใช ้อยู่ ซึ่งจะติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลา คุณสามารถเปิดดูเมื่อต ้องการได ้ทันที ใน

หน ้าจอเริ่มต ้น ให ้ปัดไปทางซ ้าย แล ้วแตะ Nokia Care
คําแนะนําในคู่มือผู ้ใช ้นี้อ ้างอิงจากซอฟต์แวร์ที่ให ้บริการเวอร์ชันล่าสุด หากอุปกรณ์ของท่านยังไม่อัพเดต

เป็นซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุด ความพร ้อมในการให ้บริการและฟังก์ชันของคุณสมบัติบางรายการอาจแตกต่างกัน
ลองดูวิดีโอที่ www.youtube.com/NokiaSupportVideos
สําหรับข ้อมูลเกี่ยวกับข ้อกําหนดบริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Mobile โปรดไปที่

www.nokia.com/privacy

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลิขสิทธิ์

2