עזרה Nokia Lumia 620

background image

ךירדמ

שמתשמל

Nokia Lumia 620

הסריג

4.0

HE

background image

טטסספ

...

ךירדמ

הז

אוה

אל

לכה

...

ןופלטה

ךלש

ללוכ

ךירדמ

שמתשמל

-

אוה

דימת

ךתיא

ןימזו

שרדנשכ

.

ךסמב

'

לחתה

,'

קלחה

תא

עבצאה

הלאמש

שקהו

לע

Nokia Care

.

תוארוהה

תולולכה

ךירדמב

הז

שמתשמל

תוססובמ

לע

תסרג

הנכותה

תינכדעה

רתויב

הנימזה

.

םא

ןקתהה

ךלש

אל

ןכדוע

הסרגל

תינכדעה

רתויב

הנימזה

,

ןכתיי

ויהיש

םייוניש

תונימזב

תוילנויצקנופה

לש

תונוכת

תומיוסמ

.

ןייע

יעטקב

ואדיווה

תבותכב

www.youtube.com/NokiaSupportVideos

.

תלבקל

עדימ

תודוא

יאנת

תורישה

תוינידמו

תויטרפה

לש

Microsoft Mobile

,

רובע

לא

www.nokia.com/

privacy

.

©

2014

Microsoft Mobile

.

לכ

תויוכזה

תורומש

.

2

background image

ןכות

ןעמל

ךנוחטיב

5

תליחת

הדובעה

6

םישקמ

םיקלחו

6

תסנכה

סיטרכ

SIM

6

תסנכה

סיטרכ

ןורכיז

8

תלעפה

ןופלטה

9

תניעט

ןופלטה

10

תרבעה

ןכות

ןופלטל

Nokia Lumia

ךתושרבש

11

תליענ

םישקמה

ךסמהו

14

תורבחתה

תירובידל

תישיאה

15

ימוקימ

הנטנא

16

תודוסי

17

תרכה

ןופלטה

17

תונובשח

25

המאתה

תישיא

לש

ןופלטה

28

םוליצ

ךסמ

33

תכראה

ייח

הללוסה

34

ןוכסיח

תויולעב

תדידנ

םינותנ

35

תביתכ

טסקט

36

תקירס

םידוק

וא

טסקט

39

ןועש

חולו

הנש

40

ןויע

ימושייב

ה

-

SIM

42